BANH CLUB - Cổng game Quốc tế - IOS

B1: Chọn "Download" để cài đặt app

B2: Sau khi hoàn thành cài đặt BANH CLUB bạn vào:

Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị ->

Jamkain Media Ventures Private Limited -> Tin cậy

BANH CLUB - Cổng game Quốc tế - Android

Ấn vào "Download" để cài đặt app

BANH CLUB - App OTP - IOS

B1: Chọn "Download" để cài đặt app

B2: Sau khi hoàn thành cài đặt BANH CLUB bạn vào:

Cài đặt -> Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị ->

Jamkain Media Ventures Private Limited -> Tin cậy

B3: Nhập OTP nhận được từ SMS để kích hoạt app lần đầu

Login bằng tài khoản để lấy OTP

BANH CLUB - App OTP - Android

B1: Tải app

B2: Nhập OTP nhận được từ SMS để kích hoạt app lần đầu

B3: Login bằng tài khoản để lấy OTP

BANH CLUB - Cổng game Quốc tế - Android

Ấn vào "Download" để cài đặt app